material realizat de: Studio Dana Craiovan

 

CIRCULARA nr. 3

25 martie 2020

 

ROMANIA: Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID-19

 

Referinte legislative:

  1. Ordonanţă de urgenţă nr. 29 /2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

 

 

 

În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil, în special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora. Astfel, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, au fost luate cateva masuri care sa ajute la degajarea situaţiei creată.
1. Impozit terenuri, cladiri

 

În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut in Codul fiscal pentru plata impozitului pe teren si cladiri, precum bonificaţia de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local, pentru plata integrala a impozitului pana la termenul de 31 martie, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
2. Plata obligatii fiscale scadente Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 şi neachitate până în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedura fiscala. Aceste obligaţiile fiscale neachitate nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
3. Beneficiar real  Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii.
4. Program de acordare de facilitati de garantare pentru crediteSe aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărei întreprinderi mici şi mijlocii participante în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

a)     unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000,00 Lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000,00 Lei. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000,00 Lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare;

sau

b)     una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000,00 Lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000,00 Lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare.

Pentru creditele prevăzute la lit. a) si b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100%.

Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după data de 21.03.2020 şi poate dura până la 31 martie 2021.

În completarea garanţiilor de stat pot fi acordate garanţii financiare proprii de către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi procedurilor proprii ale acestora.

În înţelesul prezentului Program, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)     beneficiarul programului – societatile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cooperaţii;

b)     comision de risc – suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanţelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat şi finanţării anuale a capitalului necesar programului;

c)     contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;

d)     credit – creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

e)     finanţare garantată de stat – creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;

f)       garant – statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;

g)     garanţie de stat – angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;

h)     garanţii colaterale – garanţiile reale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de instituţia de credit: finanţatoare;

i)       instituţie de credit – banci si institutii abilitate de BNR;

j)       comisionul de administrare – sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor;

k)     procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepţia creditelor acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în valoare de până la 500.000,00 Lei, respectiv 1.000.000,00 Lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;

l)       riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

m)    valoarea de executare a garanţiei – suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice.

întreprinderile mici şi mijlocii sunt eligibile în cadrul Programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a)     nu se află in una din urmatoarele situatii: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b)     nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c)     nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;

d)     nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;

e)     împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f)       prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

g)     sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h)     nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Creditele se acordă întreprinderile mici şi mijlocii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.

Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, precum şi cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

a)     ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate;

b)     ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

c)     ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:

a)     ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;

b)     ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate;

c)     ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

 

5. Data intrare in vigoareIntră în vigoare: 21.03.2020

 

 

 

Disclaimer: informațiile prezentate în aceasta circulara au scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra noii legislații; informatiile furnizate nu includ o analiză completă a fiecărui subiect. Pentru mai multe informații privind temele prezentate va rugam sa ne contactati. Noi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru deciziile sau omisiunile ca urmare a utilizării conținutului această știre.