ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare (Download PDF)

 

In contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor masuri de natura economica de către Statele Membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei. În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar si pe termen lung de lungă durată, periclitând supraviețuirea acestora. Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID – 19. Necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea hotărârii nr.9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, care instituie măsuri privind decalarea programului de lucru al instituțiilor publice și private în vederea evitării aglomerației, precum și alte măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mare de persoane, Având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în state din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de acest virus, Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea Covid-19 este necesară prorogarea termenului de plată până data de 30 iunie 2020,
Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităților administrație publice centrale prin Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis în contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune realizarea posibilității unei rectificări bugetare pentru alocarea sumelor necesare combaterii efectelor negative ale acestui virus și adoptarea unor măsuri de flexibilizare a execuției bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanțare comportă urgență,
Întrucât Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
ART. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (3) se modifica si va avea următorul cuprins:
“(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maxima a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare,
sau
b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate
depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maxima a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare“
2. La articolul 1 alineatul (31) se modifica si va avea următorul cuprins:
„ (31) Pentru creditele menționate la art. 1 alineatul (3) litera a) Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 50% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat /de minimis asociata acestui program. ”
3. După articolul 1 alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32) ce va avea următorul cuprins:
„(32) Pentru creditele menționate la art. 1 alineatul (3) litera b) Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții in procent de 100% din bugetul MFP in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociata acestui program.”
4. După articolul 1 alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33) ce va avea următorul cuprins:
“(33) Perioada de acordare a subvenției de dobânda este de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021. Acordarea subvenției de dobânda se aprobă prin Hotărâre de Guvern pentru perioada aprilie 2021-2022, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru aceasta perioada se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020. Acordarea subvenției de dobândă se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare”
5. La articolul 3 alineatul (3) se introduce un nou aliniat, aliniatul (4) ce va avea următorul cuprins:
„(4) Beneficiarii eligibili pentru acest program guvernamental sunt IMM care au obținut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifica faptul ca au suferit pierderi de natura economică datorate epidemiei de Coronavirus in Romania.”
6. La articolul 2, litera b) și k) se abrogă;
7. La articolul 2, litera l) se modifica si va avea următorul cuprins:
“l) procentul de garantare – partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor si întreprinderilor mici in valoare de pana la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;”
8. Art. 3 alin. (1) literele a), c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“a) nu se află în dificultate la data de 31.12.2019 în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;
c) nu figurează la data de 31.12.2019 cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
h) nu înregistrează la data de 31.12.2019 obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.”
9. Articolul 5 se modifica si va avea următorul cuprins:
“Art. 5. (1) Mecanismul de acordare a garanțiilor prevăzute la art.1 alin. (3) lit. a) se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
(2) Garanțiile pentru creditele prevăzute la alin.(3) lit. b) se acorda in baza unei scheme de ajutor de stat aprobata prin hotărâre a Guvernului, elaborata in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187 din 26.06.2014. Schema de minimis este implementata de către M.F.P în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2007 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare. M.F.P. și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.”
10. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea următorul cuprins:
“(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”
11. Articolul 7 se modifica si va avea următorul cuprins:
“Art. 7. (1) Pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, cheltuielile privind comisionul de administrare vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis.
(2) Nivelul și modalitatea de calcul al primei de garantare pentru garanția de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice/Hotărâre de Guvern de aprobare a schemei de minims.”
ART. II. (1) Plata ratelor și dobânzilor aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare, unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată.
(2) Pentru împrumuturile prevăzute la alin.(1) Ministerul Finanțelor Publice prelungește perioada creditului cu trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.
(3) Modalitatea de amânare la plată se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
ART. III. (1) În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent, se poate realiza și prin următorul mecanism:
a. În cazul în care Eximbank pune la dispoziția operatorilor economici fonduri din împrumuturile acordate în nume și cont stat înainte de aprobarea prin Memorandum de către Guvern, Eximbank transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea prezentării Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor operațiuni în termen de 15 de zile de la aprobarea Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.
b. În cazul în care operațiunea prezentată la pct. a) nu se aprobă în termenul stabilit, Eximbank are obligația reconstituirii fondurilor statului.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și operațiunilor efectuate până la data aprobării prezentei ordonanțe de urgență.
ART. IV. (1) Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naționale UNIFARM – S.A., un împrumut, din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia respectiv data creditării contului prevăzut la alin.(5).
(2) Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000,00 mii lei, determinat pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru rambursarea primei transe din împrumutul acordat de Eximbank in nume și cont stat, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de urgenta de material si echipament sanitar in contextul epidemiei cu CORONAVIRUS in Romania. Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din împrumut revine Companiei Naționale UNIFARM – S.A.
(4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania Națională UNIFARM – S.A., în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare si derulare a împrumutului.
(5) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice efectuează transferul integral al sumei prevăzute la alin.(1) in maxim trei zile lucrătoare de la data solicitării formulate într-un cont distinct de disponibil cu afectațiune speciala deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naționale UNIFARM – S.A. Aceasta va întreprinde demersurile necesare in vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
(6) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o dobândă situată la nivelul pieței, respectiv ROBOR la 3 luni plus o marja 1,9% pe an, și se rambursează integral la termenul prevăzut la alin. (1), cu posibilitatea rambursării anticipate, pe măsura constituirii veniturilor, rezultate din încasarea contravalorii materialelor si echipamentelor sanitare achiziționate din suma împrumutului prevăzută la alin. (1).
(7) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (6) la soldul împrumutului. Dobânda astfel calculat se plătește la scadenta împrumutului, prevăzut la alin.(1).
(8) Pentru neplata la termen a împrumutului și a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art.174 alin.(5) din Legea nr,207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Compania Națională UNIFARM – S.A. restituie împrumutul și dobânzile aferente, din veniturile proprii și sume legal constituite, în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.
(10) Creanțele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor fiscale și se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organul fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale ale împrumutatului, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Art. IV. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Codul fiscal, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”
Art. V. – Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.”
2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.”
Art. VI. – (1) Începând cu data intrării in vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, se aproba următoarele măsuri fiscale pentru operatorii economici care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri conform art. 12 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României:
a) în situația în care declarațiile fiscale care au termen de depunere, potrivit legii, la data de 25 martie 2020, nu pot fi depuse până la aceasta data, acestea vor fi depuse pana la data de 25 aprilie 2020, fără a fi aplicate sancțiuni contravenționale potrivit legislației în vigoare;
b) se suspenda sau nu încep să curgă termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea condițiilor de menținere a valabilității înlesnirilor la plata aflate in derulare, inclusiv cele referitoare la plata ratelor din graficele de eșalonare. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal;
c) se suspenda sau nu încep masurile de executare silita, cu excepția executărilor silite care se aplica pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penala, provenite din săvârșirea de infracțiuni. Masurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;
d) nu se calculează și nu se datorează obligații accesorii prevăzute de lege;
e) se suspenda sau nu încep acțiunile de control fiscal prevăzute la Titlul VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, cu excepția acțiunilor de control care se pot realiza la distanta, precum si a cazurilor in care se constata fapte de evaziune fiscală;
f) se suspendă termenul pentru soluționarea cererii de emitere a unui acord de preț în avans și a soluției fiscale individuale anticipate, prevăzut la art. 52, alin. (12) din Cod de procedură fiscală;
g) se suspendă activitățile desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală pentru monitorizarea transporturilor rutiere de mărfuri provenind din achiziții intracomunitare, precum și activitățile de control în trafic a vehiculelor care transportă mărfuri, organizate în punctele de trecere a frontierei de stat și în proximitatea acestora;
h) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, nu se sancționează, potrivit legii, până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
(2) Masurile fiscale prevăzute la alin. (1) se întrerup în termen de 30 de zile de la încetarea evenimentelor care le-au generat, respectiv de la încetarea stării de urgență, cu excepția măsurii prevăzute la lit. a).
(3) Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
(4) Obligațiile care sub incidența măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se consideră îndeplinite dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
(5) Toate actele procedurale care au fost efectuate, pentru acțiunile de control fiscal aflate în derulare la data instituirii stării de urgență, rămân valabile.
Art. VI. – (1) Prin derogare de la prevederile art.23 alin.(1) și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.6 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 se poate promova o rectificare bugetară în primul semestru al anului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4), (8) – (10) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor Publice situația virărilor de credite bugetare și de angajament efectuate conform alin.(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Share This Post

More News